CC-52S NA
 价   格
¥10000
 • 木吉他面板:红松单板
 • 背板:桃花心木单板
 • 侧板:桃花心木单板
 • 琴颈:西班牙米杉整支连附材
 • 指板:黑檀
 • 琴桥:黑檀
 • 指板边饰:
 • 琴身边饰:实木
 • 品记:
 • 琴枕:牛骨
 • 接柄:西班牙连体式
 • 弦钮:Farida 开放式镀金
 • 琴弦:Savarez
 • 拾音器:
 • 护板:
 • 音阶线:18品
 • 弦长:650mm
 • 涂装: NA/自然亮光